Privacy & Cookie Statement

Hieronder willen wij u wijzen op de door Bettinehoeve B.V. uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens. Lees dit Privacy & Cookie Statement zorgvuldig door. Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacy & Cookie Statement, kunt u deze te allen tijde richten aan de onder punt 1 vermelde coördinator voor de gegevensbescherming.

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de coördinator voor de gegevensbescherming

Dit Privacy & Cookie Statement geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door:

Verwerkingsverantwoordelijke: Bettinehoeve B.V. (hierna te noemen Bettinehoeve)
Bettinehoeve B.V.
Nieuwe donk 6
4874 ND Etten-Leur

E-mail: info@bettine.nl
Telefoon: +31 (0)76 -502 22 47

De coördinator gegevensbescherming van Bettinehoeve is op het bovengenoemde adres, t.a.v. afdeling Gegevensbescherming of op info@bettine.nl bereikbaar.

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, evenals de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Bij het bezoek aan de website

Wanneer onze website www.bettine.nl of www.geitenkaas.nl wordt opgeroepen, wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website verzonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zgn. logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt hierbij zonder uw tussenkomst door ons geregistreerd en na 3 tot 6 maanden automatisch gewist:

 • IP-adres van het gebruikte eindapparaat;
 • datum en tijd van de toegang;
 • naam en URL van de opgeroepen gegevens;
 • website van waaruit toegang wordt verkregen (zogenoemde referrer-URL);
 • type en besturingssysteem van uw eindapparaat;
 • naam van uw toegangsprovider;
 • gebruikt browsertype en -versie, evenals verdere door de browser overgedragen informatie (zoals de geografische locatie, taalinstelling, gebruikte add-ons, schermresolutie etc.).

De bovengenoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het garanderen van een soepele totstandkoming van een websiteverbinding;
 • het garanderen van optimaal websitegebruik;
 • analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit;
 • verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de op deze manier verzamelde gegevens met het doel om conclusies te trekken over u als persoon.

Daarnaast maken wij bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies en analysediensten. Nadere uitleg hierover krijgt u onder punt 4, 6 en 7 van dit Privacy * Cookie Statement.

b) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig de gewenste nieuwsbrieven toe te sturen resp. te laten toesturen. Voor de ontvangst van nieuwsbrieven is het opgeven van een e-mailadres voldoende.

Afmelding is te allen tijde mogelijk, bijv. via een link aan het einde van iedere nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door een bericht te sturen naar nieuwsbrief@bettine.nl

Indien u zich afmeldt, worden uw persoonsgegevens gewist binnen 4 weken.

c) Bij gebruik van ons contactformulier

Bij alle soorten vragen bieden wij u de mogelijkheid om via een op de website aangeboden formulier contact met ons op te nemen. Hierbij is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres, een voor- en achternaam, postcode en telefoonnummer op te geven, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en de aanvraag kunnen beantwoorden. Aanvullende gegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt.

De verwerking van gegevens ten behoeve van contact met ons vindt plaats op basis van uw vrijwillig verleende toestemming zoals beschreven in art. 6 lid 1 sub a AVG.

De door ons verzamelde persoonsgegevens afkomstig uit het ingevulde contactformulier worden uiterlijk 8 weken na de afhandeling van de door u geplaatste contactaanvraag gewist.

d) Prijsvragen

Van tijd tot tijd kunnen wij prijsvragen of soortgelijke acties laten uitvoeren. Voor de uitvoering van prijsvragen of acties gebruiken wij de volgende gegevens:

 • aanhef, naam, voornaam;
 • adres;
 • geboortedatum.

Deze informatie wordt na uitvoering van de prijsvraag, resp. de actie gewist. Iets anders geldt wanneer u overeenkomstig met art. 6 lid 1 sub a AVG uitdrukkelijk en apart toestemming hebt gegeven voor het gebruik van bovengenoemde en eventueel andere persoonsgegevens ten behoeve van marketingdoeleinden (e-mails, nieuwsbrief, etc.) of andere doeleinden. In het kader van de prijsvraag resp. de actie zullen wij uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden ten behoeve van hun eigen doeleinden als u overeenkomstig met art. 6 lid 1 sub a AVG uitdrukkelijk hiervoor toestemming hebt gegeven, of als dat overeenkomstig met art. 6 lid 1 sub b AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de prijsvraag.

e) Andere doeleinden

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken. Hierover informeren wij u echter op een passende manier en vragen wij indien nodig om uw toestemming.

3. Doorgifte van gegevens

a) SAP Hybris

Wij maken op onze site gebruik van de cloud-gebaseerde, gelicentieerde software Hybris Marketing van SAP America Inc. Het SAP Hybris Marketing-cloudsysteem bevindt zich in St. Leon-Rot in Duitsland.

Met Hybris Marketing worden de conform deze privacyverklaring door u opgegeven en door ons verzamelde persoonsgegevens naar een centrale server van SAP America Inc. in Duitsland overgedragen en samengevoegd tot een uniform consumentenprofiel. Dit proces heeft de uitvoering van contextgebonden marketingactiviteiten tot doel. Hierdoor zijn wij in staat om individuele

consumenten en anonieme bezoekers van de website in realtime een consistente en relevante digitale gebruikerservaring te bieden. Met betrekking tot Hybris Marketing willen wij u garanderen dat alleen op uw werkelijke of vermeende interesses afgestemde producten en reclame op uw eindapparaten worden getoond.

Het SAP Hybris Marketing-cloudsysteem wordt overeenkomend met art. 6 lid 1 sub f AVG voor bovengenoemde doeleinden gebruikt. Deze belangen dienen als gerechtvaardigd te worden beschouwd zoals gedefinieerd in eerdergenoemde bepaling.

b) Met betrekking tot andere doeleinden

Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens alleen binnen de Bettinehoeve door als:

 • u hiervoor toestemming heeft verleend in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG;
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten met u;
 • voor de doorgifte een wettelijke verplichting bestaat in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub c AVG;
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 sub f AVG voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen en daarbij geen reden bestaat om aan te nemen dat u een belang tot bescherming van en het niet doorgeven van uw persoonsgegevens hebt dat zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang.

In deze context kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven naar Zwitserland, waarvoor er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat.

4. Cookies

Wij maken op onze site gebruik van cookies. Het gaat hierbij om kleine bestanden die uw browser automatisch genereert en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die steeds ontstaat bij verbinding met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor onmiddellijk inzicht in uw identiteit krijgen.

Het gebruik van cookies dient ertoe om het gebruik van ons aanbod aangenamer voor u te maken. Zo maken wij gebruik van zogenoemde sessiecookies om te herkennen of u al afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden na het verlaten van onze site automatisch gewist.

Daarnaast maken wij ten behoeve van het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde vastgelegde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om een beroep op onze diensten te doen, wordt automatisch herkend of u onze site al eerder bezocht hebt en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u deze niet nog een keer hoeft in te voeren.

Ook maken wij gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen, en te analyseren ten behoeve van het optimaliseren van ons aanbod voor u (zie punt 6) en om u aanbiedingen te doen die aan uw persoonlijke belangen tegemoetkomen (zie punt 7).

Voor zover bij de cookies genoemd onder punt 6 hieronder persoonsgegevens worden verwerkt, vindt het plaatsen van deze cookies plaats op basis van gerechtvaardigde belangen zoals beschreven in art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons belang bij de genoemde doeleinden, in het bijzonder het optimaliseren van onze website, dient daarbij te worden beschouwd als gerechtvaardigd als bedoeld in bovengenoemde bepaling. Voor zover bij de cookies genoemd onder punt 7 hieronder persoonsgegevens worden verwerkt, worden deze cookies geplaatst op grond van uw toestemming gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. Ook indien er geen persoonsgegevens worden verwerkt bij de cookies genoemd onder punt 7, worden deze alleen geplaatst nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of er altijd een bericht verschijnt voordat een

nieuw cookie wordt aangemaakt. De volledige uitschakeling van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Informatie om cookies te weigeren en te verwijderen is te vinden op de volgende websites:

 • Internet Explorer over wissen en weigeren van cookies:
  https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   
 • Google Chrome over het wissen en weigeren van cookies:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
   
 • Firefox/ Mozilla over het weigeren van cookies:
  https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
   
 • Firefox/ Mozilla over het wissen van cookies:
  https://support.mozilla.org/nl/kb/navigatie-zoek-en-downloadgeschiedenis-verwijderen
   
 • Safari over het wissen en weigeren van cookies:
  https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=nl_BE
   
 • Opera over het wissen en weigeren van cookies:
  http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

5. Monitoring tools

a) Brandwatch

Wij maken gebruik van de diensten van Brandwatch GmbH (Gutenbergstr. 77A, 70197 Stuttgart, Duitsland). Het gaat hierbij om een social media-opvolgingstool waarmee wij content op sites van derden (bijv. posts, tweets, blogs, nieuws, bijdragen op forums en socialmediaplatformen) kunnen herkennen en observeren. Zo krijgen wij een gedetailleerd inzicht in meningen van klanten en allerlei onderwerpen op het internet waarbij onze bedrijfsnaam/bedrijfsnamen wordt/worden genoemd of over merk(en) van ons wordt gesproken. Daarbij doorzoeken zogenoemde 'crawlers' online beschikbare bronnen om de relevante resultaten uit te filteren. Brandwatch doorzoekt zowel gegevens die openbaar op internet staan als gegevens vanuit gesloten netwerken van externe aanbieders waarmee rechtstreeks overeenkomsten inzake de toegang tot hun gegevens worden gesloten.

De gegevens die Brandwatch hierbij registreert, variëren afhankelijk van de bron van de gegevens. Hierbij kunnen ook de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:

 • uw naam, gebruikersnaam, bijnaam of een ander identificatiemiddel;
 • de content die u via deze naam, gebruikersnaam, bijnaam of een ander identificatiemiddel openbaar hebt gemaakt, inclusief commentaren, uitdrukkingen, meningen, posts etc.;
 • uw profielfoto;
 • uw beroepstitel of branche;
 • uw interesses;
 • uw locatie;
 • uw geslacht;
 • alle andere gegevens die u publiceert op een internetsite of een platform van een derde die Brandwatch van gegevens voorziet.

Het gebruik van de diensten van Brandwatch is bedoeld voor markt- en opinieonderzoek en dient daarnaast marketing- en pr-doeleinden. De gegevensverwerking vindt buiten en los van onze bedrijfswebsite en social mediapagina plaats, waardoor wij geen uitspraak kunnen doen over de rechtmatigheid van de verwerking door Brandwatch.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens door Brandwatch, inzage wilt in de opgeslagen gegevens of een ander recht wilt inroepen, dient u zich te wenden tot Brandwatch op het e-mailadres privacy@brandwatch.com. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Brandwatch vindt u hier.

b) Falcon.io

Wij maken gebruik van de diensten van Falcon.io ApS (H.C. Andersens Boulevard 27, 1e verdieping, 1553 Kopenhagen V, Denemarken). Het gaat hierbij om een social media-beheertool met behulp waarvan wij onze socialmediaprofielen en -activiteiten op uniforme wijze kunnen beheren. Iedere interactie van gebruikers met ons wordt automatisch en afzonderlijk geregistreerd, zodat wij snel en efficiënt op aanvragen van klanten kunnen reageren. Bovendien kunnen wij uitfilteren of ons bedrijf of onze producten door gebruikers van de socialmediaplatformen waarop wij aanwezig zijn worden genoemd en kunnen wij gericht contact met hen opnemen of content aanbieden. Zo krijgen wij een gedetailleerd inzicht in meningen van klanten. Verder stelt de tool ons in staat om eigen actiepagina's aan te maken, gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame te tonen en resultaten te meten.

Het gebruik van Falcon.io dient eerdergenoemde doelen. De gegevensverwerking vindt buiten en los van onze bedrijfswebsite en socialmediasite plaats, waardoor wij geen uitspraak kunnen doen over de rechtmatigheid van de verwerking door Falcon.io.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens door Falcon.io, de opgeslagen gegevens in wilt zien of een ander u recht wilt inroepen, dient u zich te wenden tot Falcon.io op het e-mailadres privacy@falcon.io. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Falcon.io vindt u hier.

6. Tracking tools

De hierna vermelde en door ons toegepaste trackingmiddelen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Met de toegepaste trackingmiddelen willen wij een op de behoefte afgestemde vormgeving en een continue optimalisatie van onze website garanderen. Ook passen wij trackingmiddelen toe om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om te analyseren hoe wij de wijze waarop ons aanbod aan u wordt weergegeven kunnen optimaliseren. Deze belangen dienen te worden beschouwd als rechtvaardig zoals gedefinieerd in eerdergenoemde bepaling.

a) Google Analytics

Ten behoeve van op voorkeuren afgestemde vormgeving en de continue optimalisatie van onze pagina's maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen 'Google'). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gecreëerd en cookies (zie onder punt 4) gebruikt. De cookie genereert de volgende informatie over uw gebruik van deze website:

 • browsertype/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer-URL (de ervoor bezochte site),
 • IP-adres,
 • tijdstip van het serververzoek,

Deze gegevens worden aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De gegevens worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere aan het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren die zorgen voor het uitvoeren van marktonderzoek en ervoor zorgen dat de vormgeving van deze website afgestemd op de behoefte. Ook wordt deze informatie mogelijk aan derden overgedragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google gecombineerd. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-masking). Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat geregistreerd bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS.

U kunt de plaatsing van cookies door een overeenkomstige instelling in de browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunnen worden benut.

Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en installeren.

In plaats van de browser-add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics ook voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in Google Analytics Help.

b) Google Adwords 'Conversies bijhouden'

Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te analyseren ten behoeve van aanbodoptimalisatie, maken wij gebruik van Google Conversies bijhouden. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie (zie onder punt 4) op uw eindapparaat geplaatst, voor zover u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen.

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde webpagina's de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site is doorgestuurd.

Iedere Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversiecookies verkregen informatie dient ertoe conversiestatistieken voor Adwords-klanten op te stellen die voor Conversies bijhouden hebben gekozen. De Adwords-klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een site werd doorgestuurd die van een tag voor het bijhouden van conversies is voorzien. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt dat conversies worden bijgehouden, kunt u ook de hiervoor vereiste plaatsing van een cookie afwijzen, bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische plaatsing van cookies uitschakelt. U kunt cookies voor Conversies bijhouden ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd. Informatie over het privacybeleid van Google met betrekking tot Conversies bijhouden vindt u hier.

7. Targeting tools

De hierna vermelde en door ons toegepaste targetingmiddelen worden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG uitgevoerd. Met betrekking tot de toegepaste targetingmiddelen willen wij, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, ervoor zorgen dat u alleen op basis van uw surfgedrag vastgestelde interesses of vermeende interesses afgestemde reclame op uw eindapparaten te zien krijgt.

a) Google Adwords Remarketing

Wij maken gebruik van Google Remarketing-tags. Dat zijn diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen 'Google'). Google gebruikt cookies (zie onder punt 4) die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt vervolgens door Google met de laatste drie cijfers ingekort, waardoor een eenduidige toewijzing van het IP-adres niet meer mogelijk is. Google neemt de

bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS geregistreerd. Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor website-exploitanten op te stellen en om verdere aan het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Ook zal Google deze informatie mogelijk aan derden overdragen voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Externe aanbieders, met inbegrip van Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Externe aanbieders, met inbegrip van Google, gebruiken opgeslagen cookies voor het plaatsen van advertenties op basis van voorgaande bezoeken van een gebruiker aan deze website. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. Tegen de verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de pagina voor het uitschakelen van Google-reclame te openen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Verdere uitleg met betrekking tot de regels van Google vindt u hier.

b) DoubleClick

Op onze website wordt door middel van het gebruik van cookies (zie punt 4) informatie voor de optimalisatie van reclame geregistreerd en geanalyseerd. Hiervoor maken wij gebruik van targeting-technologieën van Google Inc. (DoubleClick, DoubleClick Exchange Buyer, DoubleClick Bid Manager). Deze technologieën stellen ons in staat om u gericht met persoonlijke, aan uw interesses gerelateerde reclame aan te spreken. De gebruikte cookies registreren bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot producten van ons waarin u interesse hebt getoond. Aan de hand van de informatie kunnen wij u ook op sites van derden aanbiedingen tonen die afgestemd zijn op de interesses die tot dusver uit uw gebruikersgedrag worden bepaald. Uw gebruikersgedrag wordt uitsluitend onder een pseudoniem geregistreerd en geanalyseerd en het is voor ons niet mogelijk om u als persoon te identificeren. In het bijzonder geldt dat de gegevens niet met uw persoonsgegevens worden gecombineerd.

De cookie wordt na 30 dagen automatisch gewist.

Instellingen voor de weergave van aan interesses gerelateerde reclame kunt u bovendien via de advertentie-instellingenmanager van Google aanpassen.

Nadere informatie en de privacyregels met betrekking tot reclame en Google vindt u in het Privacy Statement en de gebruiksvoorwaarden van Google.

c) Facebook Retargeting / Remarketing

Op onze pagina's zijn Remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook') geïntegreerd. Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de Remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook krijgt daardoor de melding dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. De zo verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor advertenties via Facebook Ads. Facebook neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat geregistreerd bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van pagina's geen inzicht in de content van overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook krijgen. Meer informatie vindt u in het Privacy Statement van Facebook.

d) Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences

Daarnaast maken wij gebruik van Facebook Custom Audiences en Facebook Lookalike Audiences. Het gaat hierbij om marketingdiensten van Facebook. Deze stellen ons in staat om aan bepaalde

bezoekersgroepen van onze website die ook Facebook gebruiken, persoonlijk afgestemde en aan interesses gerelateerde reclame op Facebook te laten tonen.

Op onze website zijn Facebook Custom Audiences-pixels en Facebook Lookalike Audiences-pixels geïntegreerd. Het gaat hierbij om het opslaan van persoonsgegevens over gebruik van de website via JavaScript code. Daartoe behoren uw IP-adres, de gebruikte browser en de uitgang- en landingspagina. Deze informatie wordt overgedragen aan servers van Facebook, die zich bevinden in de Verenigde Staten. Daar wordt automatisch getoetst of voor u een Facebook-cookie is opgeslagen. Via de Facebook-cookie wordt automatisch vastgesteld of u tot de voor ons relevante doelgroep behoort. Als u tot de doelgroep behoort, ziet u op Facebook passende reclames van ons. Bij dit proces wordt u door de toetsing van gegevens niet persoonlijk door ons geïdentificeerd. Facebook neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat geregistreerd bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS.

U kunt op de website van Facebook bezwaar maken tegen het gebruik van de diensten Custom Audiences en Lookalike Audiences. Nadat u zich op Facebook hebt aangemeld, gaat u in uw account naar de instellingen voor Facebook-reclameadvertenties om uw voorkeuren omtrent het aanbieden van advertenties aan te passen. Meer informatie vindt u in het Privacy Statement van Facebook.

8. Uw rechten

U hebt het recht om:

 • Overeenkomstig met art. 7 lid 3 AVG uw eenmaal verleende toestemming te allen tijde tegenover in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming gebaseerd was, in de toekomst niet meer mogen voortzetten;
 • In overeenstemming met art. 15 AVG inzage te krijgen in de door ons verwerkte persoonsgegevens. U kunt daarbij inzage verkrijgen in de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens getoond worden of werden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet bij ons werden verzameld, en het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van de profilering en evt. relevante informatie over details ervan;
 • een verzoek te doen tot rectificatie of aanvulling van onjuiste gegevens;
 • een verzoek in te dienen voor de verwijdering van bij ons opgeslagen persoonsgegevens voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
 • een verzoek te doen tot de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben maar u deze nodig heb voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig, u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • Zoals vastgelegd in art. 20 AVG persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen of de overdracht van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen;
 • Zoals vastgelegd in art. 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. Daarvoor kunt u zich doorgaans wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de maatschappelijke vestiging van ons bedrijf zich bevindt. Voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact(at)apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

9. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 sub f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om conform art. 21 AVG tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens bezwaar te maken, voor zover hiervoor redenen bestaan die met uw specifieke situatie verband houden of u bezwaren hebt tegen het verwerken van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. In het laatste geval hebt u een ongelimiteerd recht van bezwaar en wordt het verzoek tot stopzetten van gegevensverwerking direct gehonoreerd.

Indien u van uw recht van bezwaar gebruik wilt maken, volstaat een e-mail naar info@bettine.nl.

10. Gegevensbeveiliging

Wij maken op onze website gebruik van het gangbare TSL-protocol (Transport Layer Security) in combinatie met het op enig moment hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Gewoonlijk gaat het hierbij om een 256-bits versleuteling. Indien uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, grijpen wij in plaats daarvan terug op de 128-bits v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze internetpresentatie versleuteld wordt overgedragen, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- resp. slotsymbool in de statusbalk aan de onderkant van uw browser.

Wij nemen voorts passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke wijzigingen, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de onbevoegde toegang door derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

11. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is herzien in februari 2019

Door de verdere ontwikkeling van onze website en bijbehorende aanbiedingen of in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften of overheidsvoorschriften kan het noodzakelijk worden deze privacyverklaring te wijzigen. De op elk moment actuele privacyverklaring kunt u te allen tijde op deze website terugvinden en afdrukken: LINK NAAR PRICAVY BELEID

Contactgegevens

Bettinehoeve B.V.
Nieuwe Donk 6,
4879 AC, Etten-Leur

E: info@bettine.nl
T: +31 (0)76 -502 22 47