Gebruiksvoorwaarden

De website www.bettine.nl (hierna de “Website”) wordt geëxploiteerd door Bettinehoeve, Postbus 22, 4870 AA Etten-Leur (hierna “Bettine”, “wij” of “ons”).  

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) is u op de hoogte te stellen van de voorwaarden op grond waarvan u de Website mag raadplegen en gebruiken. Door de Website te raadplegen of te gebruiken, bevestigt u (hierna de “Gebruiker” of “u”) dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Als u er niet mee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, moet u deze Website niet gebruiken (of moet u het gebruik ervan staken).  

De Website en de informatie op de Website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geactualiseerd. Bettine behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden of andere juridische kennisgevingen op de Website, met inbegrip van de informatie over de bescherming van persoonsgegevens (hierna het “Privacybeleid”), te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website zijn gepubliceerd. Daarom is het raadzaam om de Website regelmatig te bezoeken om de Voorwaarden en andere juridische kennisgevingen te bekijken, aangezien deze bindend voor u zijn.  

Toegang tot onze Website wordt verleend op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor deze toegang zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of in te trekken (zie “Beschikbaarheid van de Website” hieronder). We zijn niet aansprakelijk indien de Website door welke oorzaak dan ook niet beschikbaar is.  

We behouden ons het recht voor uw toegang tot de Website en/of de toepassingen of andere functionaliteiten van de Website en/of toepassingen of andere functionaliteiten of delen daarvan op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren of te beperken.  

Bettine streeft ernaar de Website 24 uur per dag beschikbaar te houden. Bettine is niet aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van de Website, door welke oorzaak dan ook en voor welke duur dan ook. Toegang tot de Website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden geblokkeerd, met name in het geval van systeemstoringen, onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of andere gebeurtenissen waarover Bettine geen controle heeft.  

Uw toegang tot de Website, uw vermogen om enkele of alle onderdelen van de Website te openen en/of uw registratie (indien van toepassing) kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Bettine worden ingetrokken, geblokkeerd en/of beëindigd. In dergelijke gevallen is Bettine niet aansprakelijk.  

De Gebruiker is verplicht juiste gegevens te verstrekken ten tijde van de registratie (indien van toepassing) en Bettine onverwijld op de hoogte te stellen als deze gegevens veranderen. Persoonlijke toegangsgegevens en codes/wachtwoorden die speciaal voor de Gebruiker zijn gegenereerd en aan de Gebruiker zijn verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker en moeten geheim worden gehouden en door de Gebruiker worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik door derden. 

De Website mag uitsluitend worden gebruikt voor legitieme doeleinden. De Website mag specifiek niet worden gebruikt in de volgende scenario's: 

  • indien het gebruik van de Website in strijd is met toepasselijke regionale, nationale of internationale wetten of voorschriften;  
  • indien het gebruik van de Website op welke manier dan ook inbreuk maakt op de rechten van een andere persoon; 
  • indien de Website wordt gebruikt voor onwettige, misleidende of andere ongeoorloofde of oneerlijke doeleinden; 
  • indien de Website wordt gebruikt voor het verzenden van ongewenst of ongeautoriseerd promotie- of commercieel materiaal of andere vergelijkbare reclame (spam); en 
  • indien gegevens of andere materialen worden overgedragen, verzonden of geüpload die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagregistratieprogramma's, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevatten, die zijn ontworpen om een negatieve uitwerking te hebben op het functioneren van software of hardware.  

U kunt een koppeling opnemen naar onze Website, mits u dat doet op een redelijke en legale manier die de reputatie van Bettine niet in gevaar brengt en u dat niet doet voor eigen gewin. Het is niet toegestaan een koppeling naar de Website op te nemen op een wijze die suggereert dat u op enigerlei wijze bent verbonden aan, geassocieerd met of goedgekeurd of gelicentieerd door Bettine. Bettine behoudt zich het recht voor de toestemming voor het opnemen van koppelingen op enig moment in te trekken. 

Bettine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegang tot en inhoud van websites die kunnen worden bereikt via deze Website en die worden geëxploiteerd door derden. Bettine neemt geen verplichtingen op zich, geeft geen garanties of beloftes en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid (expliciet of impliciet) met betrekking tot de inhoud van andere websites. Alle koppelingen naar deze Website worden toegestaan voor uw gemak en houden niet in dat Bettine de inhoud van deze andere websites goedkeurt of aanbeveelt.  

De naam van Bettine, de naam van het domein www.bettine.nl, het logo, bedrijfssymbool en merk zijn volledig eigendom van Bettine en/of de andere bedrijven binnen de groep of van licentiegevers. Er wordt geen toestemming verleend om deze intellectuele eigendommen te gebruiken. De Website en de inhoud ervan worden beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten en andere wetgeving ter bescherming van intellectuele eigendommen. 

Bettine en/of de andere bedrijven binnen de groep of de licentieverlener zijn de houders van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de inhoud ervan (met inbegrip van downloads die worden aangeboden voor persoonlijk gebruik, teksten, datastructuren, software, animaties, foto's, illustraties, diagrammen, logo's, artikelen, publicaties, nieuwsbrieven, persberichten, presentaties, brochures, enzovoort).  

Zoals hieronder uiteengezet, mogen afzonderlijke onderdelen van de Website niet worden gedupliceerd, aangepast, gekopieerd of gebruikt voor andere economische of zakelijke doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bettine. U mag de inhoud van de Website downloaden en weergeven op het beeldscherm van een computer of afdrukken voor uw eigen persoonlijke gebruik (met inbegrip van deze Voorwaarden en het Privacybeleid), mits u zich houdt aan alle aanwijzingen betreffende auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik dat niet in overeenstemming is met de Voorwaarden kan ertoe leiden dat juridische stappen tegen u worden genomen voor inbreuk op het intellectueel eigendom van Bettine en/of derden. 

Gebruikers van de Website die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Bettine kunnen worden onderworpen aan alle verhaalsmiddelen en sancties die worden voorzien door nationale en internationale wetgeving. 

Opmerkingen, suggesties, ideeën of andere informatie die u inzendt of anderszins ter beschikking stelt aan Bettine (hierna “Inzendingen”) worden geacht te zijn ingezonden op niet-vertrouwelijke basis. Bettine is niet verplicht dergelijke Inzendingen vertrouwelijk te behandelen en is gerechtigd deze naar eigen goeddunken te gebruiken zonder beperkingen met betrekking tot tijd of plaats en zonder kosten. 

De wijze waarop persoonsgegevens door Bettine worden verzameld en verwerkt wordt beschreven in het Privacybeleid. Het Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van de Voorwaarden. Het Privacybeleid kan worden geraadpleegd via de www.bettine.nl naar het Privacybeleid.  

Indien u persoonsgegevens verstrekt via de Website, belooft u nauwkeurige informatie te verstrekken die de belangen en rechten van Bettine of derden niet aantast. 

De Website wordt beschikbaar gemaakt zonder verplichtingen, beloftes of garanties. Bettine wijst hierbij elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot onvermogen om winst te maken, niet-gerealiseerde besparingen of vruchteloze uitgaven) voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot of gebruik van deze Website of vertrouwen op deze Website, voor zover dit maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor alle bedrijven binnen Bettine, alsmede onderaannemers, agenten, directieleden, medewerkers, aandeelhouders of vertegenwoordigers van Bettine en/of andere bedrijven binnen de groep en onderaannemers.  

De bovengenoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht de vraag of het verlies of de schade optreedt tijdens de normale gang van zaken of redelijkerwijs te voorzien is, of optreedt als gevolg van andere fouten of omissies op de Website (hetzij opzettelijk of als gevolg van nalatigheid).  

De bovengenoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor aansprakelijkheid op grond van dwingende productaansprakelijkheid alsmede voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid of schuld van Bettine, andere bedrijven binnen de groep en onderaannemers, of agenten, directieleden, medewerkers, aandeelhouders of vertegenwoordigers daarvan. Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of onrechtmatige opzet van Bettine, andere bedrijven binnen de groep en onderaannemers, of agenten, directieleden, medewerkers, aandeelhouders of vertegenwoordigers daarvan is eveneens uitgesloten. 

Hoewel Bettine ernaar streeft deze Website vrij te houden van virussen en andere destructieve computercode, worden geen verplichtingen of beloftes aangegaan of garanties gegeven (expliciet of impliciet) met betrekking tot virussen of dergelijke computercode. U dient zelf redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen alvorens de Website te gebruiken of informatie ervan te downloaden.  

Niets in dit artikel “Aansprakelijkheid” is van toepassing op de aansprakelijkheid van Bettine voor goederen, producten en diensten die worden aangeschaft via verbonden websites. Dergelijke aankopen zijn onderworpen aan de verkoopvoorwaarden die in dat geval van toepassing zijn.  

Indien Bettine nalaat een afzonderlijk onderdeel van deze Voorwaarden af te dwingen of gebruik te maken van een afzonderlijk recht, houdt dit niet in dat Bettine afstand doet van dergelijke rechten, tenzij Bettine dit schriftelijk heeft erkend en verklaard. 

Deze Voorwaarden en uw gebruik van deze Website zijn exclusief onderworpen aan het Nederlands recht, met uitsluiting van de bepalingen inzake het internationaal privaatrecht. De bevoegde rechtbank is uitsluitend de rechtbank in de plaats waar de statutaire zetel van Bettine is gevestigd. Bettine is echter ook gerechtigd haar rechten uit te oefenen bij elke andere bevoegde rechtbank om haar auteursrecht te beschermen of andere rechten uit te oefenen waarover Bettine beschikt, onverminderd de toepasselijke dwingende wetgeving waarin wordt gesteld dat de rechtbank in uw woonplaats rechtsbevoegdheid heeft. 

Deze bepalingen inzake toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid zijn van toepassing onder voorbehoud van de toepassing van eventuele dwingende andersluidende bepalingen. 

Deze Voorwaarden zijn van kracht vanaf 7. September 2021. Ze kunnen worden geraadpleegd op onze Website www.bettine.nl en mogen worden afgedrukt.